Terapie

Co je terapie?

Terapie je léčebný proces a zároveň proces sebepoznání. Jejím cílem je odstranit nebo zmírnit potíže klienta a pokud možno i odstranit jejich příčiny. Terapie může pomoci řešit také tělesné potíže jako bolest hlavy, zad, žaludku, nevolnosti atd. (psychosomatika)

Terapeut poskytuje klientovi podporu a pomoc při zvládání a řešení nepříjemných, obtížných nebo ohrožujících situací v jeho životě.

Terapie, na rozdíl od poradenství, bývá dlouhodobějšího charakteru (v řádu několika měsíců až let).


Komu poskytuji terapeutickou péči?

Zaměřuji se na individuální práci s dospívajícími (od cca 15 let) a dospělými, dále na párovou a rodinnou terapii.

Zabývám terapií klientů s potížemi v oblasti chování, emocí a komunikace, ale nabízím také podpůrnou terapii v případě, kdy si klient potřebuje pouze popovídat, svěřit se, vidět věci z jiného úhlu pohledu atd.

Specializuji se také na práci s osobami, které chtějí řešit své potíže v oblasti stravování – nadváha, obezita, emoční a záchvatové jezení, viz. Hubnutí

KBT (kognitivně-behaviorální terapie) je velmi vhodná pro veškeré spektrum úzkostných poruch (generalizovaná ÚP, panické ataky, OCD, fobie, sexuální dysfunkce…), deprese, sexuální dysfunkce. Dalšími typickými oblastmi pro terapeutickou práci jsou partnerské vztahy, vztah sám k sobě – sebehodnota, sebevědomí, životní a osobní krize a náročná období…


Co mám dělat, pokud mám zájem o terapii?

  • kontaktujte mě prosím emailem, telefonicky či prostřednictvím kontaktního formuláře
  • domluvíme termín první schůzky - konzultace, kde si popovídáme o tom, jaké máte obtíže, s čím Vám mohu pomoci (často klient přesně neumí zodpovědět tyto otázky, což je v pořádku, společně tato témata vyřešíme) a kolik času na to budeme potřebovat
  • pokud se rozhodneme v terapii pokračovat, domluvíme četnost setkání a délku příštích sezení
  • přijdete na další domluvený termín

Co je při terapii důležité?

Základem dobré terapie je vytvoření specifického vztahu mezi klientem a terapeutem, který je založený na vzájemné důvěře, spolupráci, partnerském přístupu (bez ohledu na věk klienta), respektu a upřímnosti a dále setkávání v bezpečném prostředí, kde se klient cítí příjemně, kde je přijímaný bez podmínek, a může tedy bez obav sdílet s terapeutem své pocity, myšlenky a potíže. Významnou součástí terapie je motivace klienta ke změně.


Jak se v terapii pracuje?

Při terapii pracujeme s aktuálními potížemi s důrazem na jejich řešení, dle potřeby můžeme nacházet a řešit příčiny současných problémů (v minulosti – dětství, předchozích vztazích atd.). Terapie může být též „pouze“ podpůrná, kdy klient hovoří a terapeut naslouchá, případně nabízí klientovi své poznatky k tématu a nové úhly pohledu na řešenou problematiku.

Ve své praxi pracuji integrativně, což znamená, že dle potřeby kombinuji přístupy více psychoterapeutických směrů, primárně využívám KBT (kognitivně behaviorální terapie) nebo alespoň její základní principy. Dle povahy klientových obtíží může terapie probíhat různými způsoby.

KBT je vhodná například při depresivních a úzkostných poruchách, fobiích, OCD (obsedantně kompulzivní porucha), sexuální dysfunkci, poruše přijmu potravy atd. KBT se zajímá o myšlenky, emoce, tělesné příznaky, chování a o důsledky tohoto chování. Je to typ krátkodobé či střednědobé terapie.

Tzv. terapie zaměřená na řešení je dalším z možných přístupů. Jedná se o práci na řešení konkrétních problémů a situací. V tomto přístupu se příliš nezaobíráme minulostí klienta, ale pracujeme na aktuálních tématech s cílem jejich brzkého a úspěšného vyřešení. Terapie zaměřená na řešení je typ krátkodobé terapie.I zde se velmi dobře uplatní KBT.

Dále využívám přístupy hlubinné psychoterapie, kdy s klientem hledáme, objasňujeme a řešíme příčiny jeho aktuálních obtíží (hledáme „v hloubce“, tj. v klientově minulosti). Terapie využívající hlubinné přístupy bývá dlouhodobějšího charakteru.

V některých případech volíme takovou terapii, kdy terapeut „pouze“ aktivně naslouchá klientovi a případně nabízí jinou interpretaci dané problematiky, pokládá otázky k zamyšlení, které pro klienta mohou být zdrojem nových/vhodnějších myšlenek a nápadů. Dá se tedy říci, že tento přístup je založen především na klientově povídání.

Způsob vedení terapie a použití konkrétních psychoterapeutických přístupů je vždy individuální vzhledem k obtížím klienta, jeho osobnosti a jeho přáních (co chci v terapii zažít, čeho chci dosáhnout, co jsou mé cíle v rámci terapie).


Jak často se chodí na terapii?

Terapie probíhá zpočátku častěji (1-2x týdně), později v delších intervalech (1-3x měsíčně). Délka, doba trvání i způsob vedení terapie jsou vždy individuální dle obtíží klienta a domluvy s terapeutem.


Jaká je cena za terapii?

Informace o cenách za terapeutická setkání najdete zde.

Abych mohla nabídnout a udržet vysokou kvalitu služeb a individuálně se věnovat v dostatečné míře každému klientovi, přijímám do terapie pouze omezený počet klientů.

Pokud si nejste jistí, zda se na mě můžete se svými obtížemi obrátit nebo pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte mě prosím telefonicky či emailem.